Talonpoikaiskulttuurisäätiö on jakanut vuodesta 2015 lähtien
opinnäytepalkintoja suomalaisissa yliopistoissa tehdyille diplomitöille
tai pro gradu- tutkielmille. Säätiölle esitettyjen, yleensä
kansatieteen, etnologian tai arkkitehtuurin alan töiden aihekirjo on
ollut laaja.

Tuomarina kilpailussa toimi tänä vuonna Kotiseutuliiton toiminnanjohtaja Teppo Ylitalo.

Pääpalkinto jaettiin kahdelle opinnäytteelle, molemmille
palkinto on 1000 euroa. Kunniamaininnan saaneet saivat 500 euroa. Palkinnot jaettiin tänään Helsingissä säätiön jäsenistön vuosikokouksen yhteydessä.

Voittajatyöt ovat seuraavat. Talonpoikaiskulttuurisäätiö onnittelee
voittajia!

Vuoden 2021 pääpalkinto

Miia Norrménin Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksen diplomityö Villnäs strandpaviljong. Byggnadshistorisk undersökning, inventerin och restaurering.

Voittajatyö käsittelee talonpoikaiskulttuuria rakennushistorian ja restauroinnin näkökulmasta. Kyseessä on Louhisaaren kartanon Rantapaviljongin rakennushistoriallinen tutkimus, inventointi ja restaurointi. Työ muodostaa myös pohjan tulevalle kunnostamiselle. Tekijä tarkastelee rakennuksen alkuperää ja muutoksia laajan arkistoaineiston sekä säilyneiden kirjeiden ja piirustusten avulla sekä kyseenalaistaa ja korjaa rohkeasti aiempia tulkintoja. Yksityiskohtainen inventointi on koottu 3D-malleihin ja dokumentoitu esimerkiksi valokuvin ja värianalyysein. Tekijä kontekstualisoi restaurointitoimenpiteet ansiokkaasti esimerkiksi useisiin kansainvälisiin sopimuksiin ja päätyy ansiokkaaseen tulevaisuuden visioon ja suosituksiin. Kyseessä on pedantti ja perusteltu kokonaisuus, joka antaa loistavan esimerkin siitä, että opinnäyte työ voi olla myös visuaalisesti erittäin näyttävä.

Vuoden 2022 tarjonta oli hyvin korkeatasoinen ja monipuolinen, minkä vuoksi pääpalkinnon lisäksi on jaettu kaksi kunniamainintaa.

Vuoden 2022 pääpalkinto

Ilona Laakson Turun yliopiston etnologian pro gradu-tutkielma Muutoksen kylväjät. Etnologinen tutkimus maaseudun elintarvikeyrittäjistä ja heidän työssään kokemista haasteista.

Voittajatyö käsittelee talonpoikaiskulttuuria yhä jatkuvana elävänä perinteenä. Tekijä tarkastelee usein pienimuotoisesti ja ekologisen kestävän kehityksen ehdoilla toimivien maaseudun elintarvikeyrittäjien työssään kokemia haasteita ja selvittää, millä tavoin yrittäjät suhtautuvat ja pyrkivät vastaamaan näihin haasteisiin. Tekijän erityisenä ansiona on tavoittaa ja tietoisesti nostaa esiin yhteiskunnallisessa keskustelussa usein vaimeiksi jääviä paikallisten toimijoiden ääniä elävältä maaseudulta. Hän kuvaa innostuneita yrittäjiä, jotka haluavat kehittää elinkeinoaan ja suomalaista elintarviketuotantoa kestävämpään suuntaan, mutta yhtä lailla erilaisia heidän kohtaamiaan ja kokemiaan hidasteita tai esteitä. Hän toteaa velvoittavasti: ”Nykyistä positiivisempaa keskustelua kotimaisesta maataloudesta ja maaseudusta pitäisi lisätä ja maaseutua tulisi nostaa esiin yhä enemmän hyvinvoinnin, kuten sen tarjoaman puhtaan ruoan näkökulmasta.”

Vuoden 2022 kunniamaininta

Jan-Erik Engrenin Helsingin yliopiston historian maisteriohjelman maisterintutkielma Incentives, innovations, gradual change and spelialization. The emergence and development of the nineteenth-century Ålandic yacht.

Kunniamaininnalla palkittu työ käsittelee talonpoikaiskulttuuria alueellisen historiallisen kehityksen näkökulmasta. Se tarkastelee ahvenanmaalaista talonpoikaisjahtia ja sen kehittymistä itsenäiseksi alustyypikseen 1800-luvun alkupuolella. Tässä työssä historiantutkimuksen menetelmät yhdistyvät laivansuunnittelun perusteorioihin. Tekijä osoittaa perusteellisella lähdetyöllä ja aineistojen monipuolisella käytöllä, että Haminan rauhanteon tuomat muutokset ohjasivat ahvenanmaalaisia laajentamaan purjehdusaluettaan perinteistä Tukholman-kauppaa laajemmalle ja että sen vuoksi aiempaa alustyyppiä kehitettiin merikelpoisemmaksi. Mallia otettiin sekä paikallisesta perinteestä että ulkomaalaisesta laivanrakennuksesta. Tekijä käsittelee teemaa hyvin ansiokkaasti ja osoittaa, että talonpoikaiskulttuuri oli jatkuvassa muutoksessa ja että se oli tiiviisti kytköksissä laajempaan yhteiskunnalliseen kehitykseen.

Vuoden 2022 kunniamaininta

Marika Kurkisen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Kestävän rakentamisen ja muotoilun opinnäytetyö Vanhat hirsirakennukset kiertoon. Liiketoimintaa palvelumuotoilun keinoin.

Kunniamaininnalla palkittu työ käsittelee talonpoikaiskulttuuria kiertotalouden näkökulmasta.

Tekijä tarkastelee kysely- ja haastattelututkimuksin kuluttajien ja yrittäjien näkemyksiä hirsirakennusten ja puutavaran kiertotaloudesta sekä etsii palvelumuotoilun keinoin liiketoimintamahdollisuuksia alalle. Opinnäytetyö onnistuu ristivalottamaan toimijoiden näkemyksiä ja nostamaan esiin ristiriidan toisaalta vanhan puun arvostuksen ja toisaalta vaikeuttavien käytäntöjen ja kustannushaasteiden välillä. Yhdessä opinnäytetyössä ei tietenkään vielä voida antaa lopullisia ratkaisuja näin laajaan ilmiöön, mutta tekijä pystyy osoittamaan jatkotutkimuksen ja -kehittämisen tarpeita ja toteaa, että viime kädessä ”Suomen rakennushistorian säilyminen on kiinni niistä ihmisistä, jotka haluavat säilyttää ja kunnostaa vanhoja hirsirakennuksia”.

Kekri on
sadonkorjuu-
juhla

LUE LISÄÄ

Asiamies Maija Mäki
maija.maki(at)tpks.fi
050 379 7471
PL510 00100 Helsinki