Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteri ja tietosuojaseloste (2016/679)

1. Rekisterinpitäjä
Talonpoikaiskulttuurisäätiö sr
Y-tunnus 1106730–7
Postiosoite: PL 510, 00100 Helsinki

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi: Maija Mäki
Osoite: c/o Talonpoikaiskulttuurisäätiö, PL 510, 00100 Helsinki
Muut yhteystiedot: maija.maki(at)tpks.fi

3. Rekisterin nimi
Talonpoikaiskulttuurisäätiön jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Säätiön jäsenyyden hoitamiseksi ja jäsenistön tiedottamiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö
Henkilöjäsenten nimi, syntymävuosi, keskeiset koulutusta, ammattia ja toimintaa kuvaavat biografiset tiedot sekä yhteystiedot (posti- ja sähköpostiosoite sekä puhelinnumero).

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan henkilöltä itseltään silloin, kun hänet on kutsuttu ja valittu jäseneksi. Tietoja täydennetään rekisteripitäjän toimesta tai jäsenten ilmoittaessa mahdollisista tietojen muutoksista rekisterinpitäjälle.

7. Tietojen luovutukset
Talonpoikaiskulttuurisäätiö ei jaa rekisterin tietoja säännönmukaisesti ulkopuolisille. Tietoja voidaan antaa Talonpoikaiskulttuurisäätiölle palveluita suorittaville tai yhteistoiminnassa säätiön kanssa toimiville kolmansille osapuolille eli ns. henkilötietojen käsittelijöille. Näitä palveluita voivat olla esimerkiksi tutkimus, markkinointi, ohjelmistopalvelut ja tapahtumien järjestäminen.

Viittä (5) vuotta vanhemmat Talonpoikaiskulttuurisäätiön aineistot, sisältäen vuosittaisen jäsenrekisterin, luovutetaan pitkäaikaissäilytykseen Keskustan ja maaseudun arkistoon (Apollonkatu 11 a, 00100 Helsinki). Arkistossa asiakirjat ovat tutkijoiden käytettävissä tutkimus- ja kulttuuriperintöaineistoina. Jäsentietojen osalta aineiston käsittelyssä noudatetaan Tietosuojalakia ja -asetusta (TsA 6 art ja TsL 4§).

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti ja tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

10. Tarkastusoikeus sekä oikeus vaatia tiedon korjaamista ja puutteellisen tiedon täydentämistä
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itsestään rekisteriin kerätyt tiedot. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjausta tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Pyynnöt lähetetään kirjallisesti rekisterinpitäjän ilmoittamalle yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyynnön lähettäjälle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely markkinointitarkoituksessa. Tarvittaessa kiellon voi esittää rekisterinpitäjälle kirjallisesti. Rekisterinpitäjä voi pyytää kiellon esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa lähettäjälle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Kekri on
sadonkorjuu-
juhla

LUE LISÄÄ

Asiamies Maija Mäki
maija.maki(at)tpks.fi
050 379 7471
PL510 00100 Helsinki