Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteri ja tietosuojaseloste (2016/679)

1. Rekisterinpitäjä
Talonpoikaiskulttuurisäätiö sr
Y-tunnus 1106730–7
Postiosoite: PL 510, 00100 Helsinki

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi: Maija Mäki
Osoite: c/o Talonpoikaiskulttuurisäätiö, PL 510, 00100 Helsinki
Muut yhteystiedot: maija.maki(at)tpks.fi

3. Rekisterin nimi
Perinteisen rakentamistavan kunniakilpirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilö- ja kiinteistötietoja käytetään kunniakilpien myöntämiseen, kohteiden seurantaan ja perinteisen rakentamistavan vaalimiseen liittyvien tehtävien hoitamiseen sekä Talonpoikaiskulttuurisäätiön yhteydenpitoon kunniakilpiesityksiä tehneiden (rekisteröidyt) sekä kohteiden omistajien (rekisteröidyt) kanssa. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisteröidyn suostumus.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteröidyn henkilötiedot (yksityishenkilö tai yhteisön yhteyshenkilö):
– etu- ja sukunimi
– osoite
– puhelinnumero
– sähköposti

Kiinteistötiedot (kohde):
– kiinteistön nimi
– osoite
– kiinteistörekisteritunnus tai -tunnukset
– maankäytön suunnitteluun sekä rakennus- ja maisemansuojeluun liittyvät tiedot
– rekisteröidyn antamat muut tiedot kohteesta mukaan lukien (mutta ei rajoittuen) kohteen historiaa, rakennuksen/rakennusten tekniset ja kuntoa koskevat tiedot, tehdyt korjaukset sekä arviot kohteen tulevasta säilymisestä sekä valokuvia ja karttoja.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröityjen vapaaehtoisesti antamat tiedot.

7. Tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Kiinteistötietoja voidaan antaa perinteisen rakentamistavan vaalimiseen tai Talonpoikaiskulttuurisäätiön tarkoitukseen tai toimintaan liittyvään tutkimuskäyttöön, markkinointiin ja julkisuuteen.

Henkilötietoja voidaan antaa Talonpoikaiskulttuurisäätiölle palveluita suorittaville tai yhteistoiminnassa säätiön kanssa toimiville kolmansille osapuolille eli ns. henkilötietojen käsittelijöille. Näitä palveluita voivat olla esimerkiksi markkinointi, ohjelmistopalvelut ja tapahtumien järjestäminen.

Viisi (5) vuotta vanhemmat kunniakilpiesitykset luovutetaan pitkäaikaissäilytykseen Talonpoikaiskulttuurisäätiön arkistoon, jota säilytetään Keskustan ja maaseudun arkistossa (Apollonkatu 11 a, 00100 Helsinki). Kunniakilpikohteiden sähköisestä rekisteristä luovutetaan kopio viiden (5) vuoden välein päätearkistoon. Arkistossa asiakirjat ovat tutkijoiden käytettävissä tutkimus- ja kulttuuriperintöaineistoina Talonpoikaiskulttuurisäätiön asettaman käyttörajoituksen puitteissa ja asianmukaisin osin Tietosuojalainsäädännön perusteella (TsA 6 art ja TsL 4§).

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti ja tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

10. Tarkastusoikeus sekä oikeus vaatia tiedon korjaamista ja puutteellisen tiedon täydentämistä
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itsestään rekisteriin kerätyt tiedot. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjausta tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Pyynnöt lähetetään kirjallisesti rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Reksiterinpitäjä voi pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyynnön lähettäjälle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely markkinointitarkoituksessa. Tarvittaessa kiellon voi esittää rekisterinpitäjälle kirjallisesti. Rekisterinpitäjä voi pyytää kiellon esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa lähettäjälle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Kekri on
sadonkorjuu-
juhla

LUE LISÄÄ

Asiamies Maija Mäki
maija.maki(at)tpks.fi
050 379 7471
PL510 00100 Helsinki