Kylä 2020

Talonpoikaiskulttuurisäätiön Kylä 2020 tavoitteena on ollut rakentaa toimintamalli kestävän kehityksen mukaiselle kylälle tai taajamien reuna-alueilla sijaitseville asuinalueille. Hankkeessa tarkastellaan kylää vuonna 2020 hyvän asumisen, ekologisuuden ja joustavien toimintatapojen näkökulmista. Kylä 2020 -hanke on johtanut Puu-Talman asuinalueen rakentamiseen Sipoossa. Ideasuunnitelmaan voi tutustua tästä linkistä.

Kylä 2020 tuo esiin Talonpoikaiskulttuurisäätiön näkemyksen hyvästä asumisesta. Sen mukaan hyvä asuminen koostuu asunnon lisäksi pihapiiristä, suhteista naapureihin, yhteisöön ja yhteiskuntaan sekä suhteesta luontoon ja ekologisuuteen. Pihapiirit mahdollistavat mm. luonnon monimuotoisuuden vaalimisen ja ravinteiden kierrättämisen.

Hankkeessa on rakennettu monistettava konsepti, toimintamalli, jonka avulla on mahdollisimman joustavasti toteutettavissa asuinalueita, joissa korostuvat hyvän asumisen edellytykset ja ekologinen rakentaminen ja asuminen. Ekologisuudella tarkoitetaan tässä tapauksessa rakennusmateriaalien kierrättämistä, perinteisten rakennusten uusiokäyttöä ja hirsirakennusten siirtoa. Lisäksi otetaan huomioon ravinteiden kierrättäminen, järkevä energiatalous ja jätevesien haitta-aineet sekä pyritään tukemaan asuinalueiden luonnon monimuotoisuutta ja perinnebiotooppien säilyttämistä.

Siru Perälä on tehnyt hankkeelle opinnäytetyön ”Perinnekylien ekologinen kestävyys. Esiselvitys Kylä 2020-hankkeelle.” (2015). Opinnäytetyö löytyy tästä linkistä.

Kylä 2020 -hanketta on tukenut MTK:n säätiö sekä Jenny ja Antti Wihurin rahasto.